Η επιχείρηση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Εμμανουήλ Ροΐδη 5, Ελλάδα με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. (Α.Φ.Μ.: 061214384, ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούμε τα εμπορικά προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά, σύμφωνα με το νόμο.

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε στην φόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την επιχείρηση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με την εταιρία μας.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται με την ευθύνη του πελάτη.

Οι παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003).

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικία και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν, επίσης, να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων.